دیانامین نوشیدنی ورزشی ایزوتونیک پت با طعم سیب ( 12783 )